Vy nakúpite, ministerstvo zaplatí!

To sa predsa oplatí.

Milí učitelia, máme dobrú správu!

Finančné prostriedky vyčlenené MŠVVaŠ na nákup učebných materiálov môžete využiť aj u nás. Naše pracovné zošity  sa totiž nachádzajú na zozname oficiálne schválených a odporúčaných publikácií.

Bližšie sa o jednotlivých tituloch dozviete nižšie.

 Pracovný zošit „Precvičovanie Slovenského jazyka pre 2.-4. ročník ZŠ"

Čím je výnimočný?

 • pracovať s ním môžu žiaci počas troch ročníkov ZŠ
 •  obsahuje úlohy na precvičenie všetkých dôležitých pravopisných a jazykových javov, ktoré má ovládať žiak prvého stupňa
 • obsahuje správne riešenia jednotlivých úloh
 • úlohy sú zábavné a hravé, deti sa pri nich určite nebudú nudiť
 • dostupný je v dvoch verziách – papierovej a stierateľnej CREO (opakovane použiteľnej)
 • autorkou publikácie je PaedDr. Jarmila Krajčovičová, ktorá zostavuje učebnice Slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ, preto sa v nej kladie dôraz na tie oblasti a témy, ktoré budú určite od žiakov vyžadované vo vyšších ročníkoch.

Ako túto pomôcku hodnotia recenzenti pre Slovenský jazyk?

Oceňujem veľkú rôznorodosť cvičení a úloh, pri ktorých si žiak overí nadobudnuté vedomosti, naučí sa kriticky myslieť a vyhľadávať informácie z iných zdrojov, ak to potrebuje pri riešení danej úlohy. Žiak nadobudne vyššiu sebadôveru a rýchlejšie zvládne a pochopí učivo preberané v škole.“

Mgr. D. Stančíková

„Stierateľné pracovné listy sú vhodným doplnkovým materiálom, ktorý dáva žiakom možnosť aktívne a kreatívne si precvičovať učivo zo slovenského jazyka. Učiteľ v nich nájde zdroj inšpirácie a hodnotné originálne úlohy. Žiaci môžu zotierať prípadné chyby a ľahko ich opraviť, čo odbúrava stres a je pozitívnou motiváciou. Sú ekologické, používaním stierateľných listov sa ušetrí veľké množstvo papiera.“

PaedDr. M. Kolčáková

 „Je to typ modernej publikácie, ktorá môže viesť žiakov aj rodičov k porozumeniu materinského jazyka a zvyšovaniu nielen čitateľskej gramotnosti. Touto učebnou pomôckou si žiak rozvíja základné jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré má na 1. stupni ZŠ získať a osvojiť si.“ 

Mgr. R. Trokšiarová

Čo o ňom hovoria učitelia, ktorí ho pri práci so svojimi žiakmi aktívne využívajú?

Učiteľka z 2. ročníka:

"Pracovné listy na precvičovanie SJ sú vhodným doplnkom pri osvojovaní, upevňovaní, taktiež opakovaní učiva v priebehu 2.-4. ročníka ZŠ. Poskytujú množstvo variabilných úloh, ktoré nie sú zbytočne zaplnené rozptyľujúcimi obrázkami."

Učiteľka zo 4. ročníka:

"Zošit je prehľadný, korešponduje s učivom. Páči sa mi, že je rozdelený podľa učiva, kde si deti môžu precvičiť jedno učivo a nemiešajú sa. Úlohy sú zrozumiteľné. Výhrady žiadne nemám."

Školáčik

Čím je výnimočný?

 • ide o cvičebnicu pre najmenších školákov, ktorá im pomáha hravou formou si osvojiť základné zručnosti z rôznych predmetov v ich školských začiatkoch
 • je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl
 • pracovné listy majú stierateľný povrch, a sú tak jedinečnou pomôckou na opakované písomné precvičovanie, podľa potreby sa môžu vyplnené listy ľahko zmazať a použiť znova, poslúžiť tak môžu viacerým deťom, využijú ich jeden po druhom súrodenci a pod.
 • vypĺňajú sa stierateľnými (nepermanentnými) popisovačmi, na kreslenie sa môžu použiť voskové farbičky
 • v metodických poznámkach k pracovným listom sú praktické návody a odporúčania ako pracovať s CREO cvičebnicou
 • materiál je dostupný aj v papierovej verzii v podobe pracovného zošita
 • autorkou je Mgr. Ema Juhászová, ktorá pri zostavovaní tohto materiálu vychádzala zo svojej učiteľskej praxe

Školáčik obsahuje 38 stierateľných pracovných listov, ktoré sú podľa farieb delené na predmety:

 • slovenský jazyk a sloh
 • matematika
 • prvouka
 • hudobná výchova
 • angličtina (bonusová téma)

Je to skvelý materiál na spestrenie vyučovania a zvýšenie motivácie žiakov.

Ako túto pomôcku hodnotia recenzenti?

Vizuálne, grafické a technické kritériá:

Pútavé grafické spracovanie listov rešpektuje vekové osobitosti žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ a podporuje upevňovanie učiva. Úlohy korešpondujú s úlohami v daných predmetoch a ročníkoch, sú hravé a usporiadané podľa predmetov.“

PaedDr. E. Raffajová

Pedagogické a didaktické hľadisko:

„Výber učiva je v súlade s ISCED 1 so ŠVP a vzdelávacími štandardami, je odborne a vecne správne.“

PaedDr. E. Raffajová

„Z didaktického hľadiska sú listy premyslene vytvorené, bezprostredne na seba nenadväzujú, čím poskytujú žiakom i pedagógom flexibilné využitie.“

Mgr. A. Šišková

Pracovný zošit Angličtina

Čím je výnimočný:

 • ide o originálnu učebnú pomôcku angličtiny pre žiakov 3. až 5. ročníka ZŠ, ktorá obsahuje 51 pracovných listov, pomocou ktorých si žiaci môžu upevňovať a aktívne používať naučené slová, frázy a gramatické javy
 • moderné vyučovacie aktivity obsahujú hravé a súťaživé prvky, čím umožňujú žiakom prežívať radosť z učenia sa angličtiny
 • učitelia môžu pracovné listy používať pri precvičovaní učiva priamo na hodine, napríklad premietaním prostredníctvom vizualizéra na bielu tabuľu
 • dostupný je v dvoch verziách – papierovej a stierateľnej CREO (opakovane použiteľnej)
 • bonus: nahovorený text celej učebnice – vzorová výslovnosť angličtiny  (QR kód na stiahnutie nahovoreného textu je na obálke učebnice)
 • autorkami sú Mgr. Petra Hitková, PhD. z Katedry anglického jazyka PdF TU a Mgr. Eva Bodláková, učiteľka ZŠ z praxe

Pracovný zošit „Matematika pre 6. a 7. ročník“

Čím je výnimočný:

 • ide o učebnú pomôcku na frontálne zopakovanie učiva matematiky pre 6. a 7. ročník ZŠ, precvičovanie, ale aj na individuálnu prácu
 • štruktúra jednotlivých kapitol sleduje tieto princípy: príklady s možnosťou gradácie náročnosti niektorých úloh (od jednoduchších s označením A, po zložitejšie s označním B a bonusové s hviezdičkou), pridanie súboru slovných úloh ako dôležitej súčasti čítania s porozumením
 • v závere každej kapitoly nájdete súhrnné príklady na zopakovanie a na konci písomnú prácu na preverenie či žiaci ovládajú učivo,   samozrejmosťou sú výsledky na kontrolu správnosti
 • autormi sú PaedDr. Viktor Križo, PhD.PaedDr. Monika Kolková

Keďže opäť platí staré známe porekadlo „lepšie je raz skúsiť, zažiť ako stokrát o tom čítať či počuť“, presvedčte sa o kvalitách a benefitoch týchto učebných pomôcok sami. :-) Kúpite predajniach ŠEVT papiernictvo alebo cez e-shop.

P.S. pre pedagógov

Nezabudnite využiť vašu učiteľskú zákaznícku kartu, vďaka ktorej u nás nakupujete výhodnejšie! Ak ju ešte nemáte, môžete o ňu požiadať pohodlne online tu.

P.S. pre rodičov

Všetky spomínané pomôcky sú výborným a užitočným pomocníkom nielen v škole, ale aj na domáce precvičovanie, ku ktorému sa vaše deti budú s radosťou a opakovane vracať.

Okrem titulov z našej dielne máme v ponuke aj ďalšie materiály, na ktoré je možné využiť príspevok z ministerstva. Konkrétne ide o Moje prvé čiary  a Písmenká, moji kamaráti.