Pravidlá súťaže „Fľakosúťaž“

Súťaž bola ukončená. Nižšie nájdete vyhodnotenie a mená výhercov.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa zapojili.
Na svoju výhru – poukážky na nákup –  sa môžu tešiť:

 100 € –  Veronika Š.

  50 € –  Karolína S.

30 € –  Vladka Č.

Výhercovia boli kontaktovaní mailom, skontrolujte si svoje schránky.

Ste zvedaví na správnu odpoveď na súťažnú otázku?

Bez pomoci umelej inteligencie vznikli zošity č. 4, 7, 9.

flak

 Štatút súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: ŠEVT a.s.
Adresa: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
DIČ: 2020295860
IČ DPH: SK2020295860
E-shop: www.sevt.sk

Spoločnosť ŠEVT je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní Ševt (ďalej len „predajne Ševt“)

II. Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha v čase od 15.6.2023 (00:00:00) do 31.8.2023 (23:59:59) (ďalej len „čas konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania Súťaže“). Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia a propagácia produktov maloobchodnej spoločnosti ŠEVT papiernictvo.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá zašle odpoveď cez formulár uložený na https://flak.sevt.online/  v čase konania Súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

IV. Podmienky účasti na Súťaži

4.1. Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku 3.

4.2. Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu a to v tvare meno a začiatočné písmeno

4.3. Do Súťaže o výherné ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania Súťaže podľa bodu 2. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži podľa bodu 3.

4.4. Účastník súťaže má za úlohu zistiť, ktoré z vyobrazených obrázkov zošitov nevytvorila umelá inteligencia. Každý účastník, ktorý pošle svoju odpoveď/tip cez formulár https://flak.sevt.online/ bude zaradený do losovania o výhry.

V. Výhra v Súťaži

5.1. Výhercovia v Súťaži získajú poukážky na nákup podľa vlastného výberu v predajniach ŠEVT papiernictvo alebo e-shope www.sevt.sk v hodnote: 

 1. cena: 100 €
 2. cena: 50 €
 3. cena: 30 €

Platnosť nákupnej poukážok je jeden rok. Výhercovia majú možnosť vybrať si medzi fyzickými poukážkami s uplatnením v predajniach ŠEVT papiernictvo alebo elektronickými poukážkami do e-shopu www.sevt.sk. Kombinácia nie je možná.

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval Usporiadateľ súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné použiť na nákup nákupných poukážok. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Vyhodnotenie a oznámenie o výhre

6.1. V Súťaži budú rozdelené celkovo 3 výhry. Zo všetkých účastníkov, ktorí sa v rámci trvania súťaže platne zapoja do Súťaže, budú vylosovaníí traja výhercovia, z ktorých každý obdrží jednu výhru.

6.2. Výhercovia budú vylosovaní náhodným výberom, bez prítomnosti verejnosti a so zachovaním princípu náhodného výberu. Do losovania budú zaradení všetci Súťažiaci, ktorí splnia v čase trvania Súťaže všetky podmienky účasti v Súťaži v zmysle článkov 3. a 4. týchto pravidiel.

6.3. Spoločnosť ŠEVT uverejní informáciu o všetkých výhercoch na internetovej domovskej stránke www.sevt.sk a na sociálnych sieťach spoločnosti ŠEVT, a to v tvare meno a začiatočné písmeno po skončení Súťaže, a to najneskôr do 15.9.2023.

VII. Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry

7.1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania a doručenia výhry.

Ak bolo uvedené nesprávne telefónne číslo a/alebo e-mail a z uvedeného dôvodu sa nepodarí s výhercom spojiť, nárok na výhru, ako aj účasť v Súťaži, sa bez nároku na akúkoľvek náhradu zrušia. Ak sa účastník neprihlási do 5 dní od vyrozumenia, že sa stal výhercom, prepadá jeho nárok na výhru aj jeho účasť v Súťaži a v takom prípade sa určí náhradný výherca, a to spôsobom v zmysle článkov 3. a 4. týchto pravidiel. Odovzdanie výhry prebehne po dohode s výhercami, najneskôr však do 30 dní odo dňa zistenia adresy pre doručenie výhry.
7.2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. 7.3. Spracovanie osobných údajov, podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré je súčasťou pravidiel súťaže.

VIII. Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

 • svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
 • zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby;
 • zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
 • pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami;
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.
 • zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech Usporiadateľa súťaže.

8.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

IX. Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto Pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

X. Ochrana osobných údajov

10.1. Vyplnením súťažného formulára Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, začiatočné písmeno priezviska, e-mailová adresa a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresaa telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

10.2. Poučenie:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e-mailovej adrese sutaz@sevt.sk.
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

XI. Záverečné ustanovenia – všeobecné podmienky

11.1. Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O hodnote bude Usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť Súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov, pričom účastníci Súťaže nemajú v takom prípade nárok na akúkoľvek náhradu. Túto možnosť Usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh Súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním Súťažiaceho, môže Usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na Súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Tieto Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

 

V Bratislave dňa 14.6.2023
spoločnosť Ševt a.s.