Výpredaj KALENDÁROV a DIÁROV 2024 - Nakupovať TU

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho, ktorým je Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ďalej len ŠEVT a.s.) so sídlom na Plynárenskej ulici č. 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131, IČ DPH: SK2020295860, DIČ: 2020295860, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 464/B a Kupujúceho, pri objednávaní a dodávaní tovarov a služieb nachádzajúcich sa a ponúkaných v elektronickom obchode www.sevt.sk.

1.2. VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich, t. j. podnikateľov aj fyzické osoby – nepodnikateľov. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi – pokiaľ je kupujúcim podnikateľ. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba - nepodnikateľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi predpismi.

1.3 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Sevt.sk je internetový obchod (ďalej len „e-shop“) spoločnosti ŠEVT a.s. umiestnený na elektronickom portáli www.sevt.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovarov a služieb.

2.2. Tovarom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a objednávkovým číslom alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, ktorého vykonanie je ponúkané v eshope.

2.3. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v e-shope predávajúceho.

2.4. Kupujúcim je osoba, ktorá prejavila slobodnú vôľu a záujem nakupovať tovary a služby v e-shope predávajúceho v súlade s VOP. Kupujúcim môžu byť fyzické alebo právnické osoby, a to v postavení podnikateľa alebo nepodnikateľa.

Fyzickými osobami nepodnikateľmi (spotrebiteľmi) sú také fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľmi sú také fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ďalej osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Kupujúci berie na vedomie, že uvedením identifikačného čísla (IČO) uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou ŠEVT a.s. v postavení podnikateľa.

2.5. Objednávka je elektronický formulár obsahujúci základné identifikačné údaje kupujúceho, označenie objednávaných produktov a služieb, objednávaného množstva, kúpnej ceny, miesta, spôsobu dodania a spôsobu platby. Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie tovarov alebo služieb zo strany kupujúceho. Objednávka, ani automaticky vygenerovaný a kupujúcemu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky ešte nespôsobujú vznik (uzatvorenie) kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s jeho objednávkou. Takýto súhlas zašle kupujúci predávajúcemu najneskôr pri odovzdaní objednaného tovaru na prepravu kupujúcemu.

2.7. Miesto dodania je adresa určená kupujúcim ako miesto na odovzdanie a prevzatie tovarov (tzn. miesto ich doručenia kupujúcemu) alebo miesto poskytnutia služieb.

2.8. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných tovarov alebo služieb medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.9. Každý tovar alebo služba, ktorú predávajúci ponúka na e-shope má zobrazenú cenu. Podľa toho, či je kupujúcim podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ, sa kupujúcemu zobrazujú buď maloobchodné ceny s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) alebo veľkoobchodné ceny bez DPH. Ceny zobrazované pri tovaroch nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

2.10. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby alebo zo záruky za akosť tovarov alebo služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti ŠEVT a.s. pre tento internetový obchod.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Objednávku vo forme vyplneného elektronického formuláru vytvára kupujúci v e-shope predávajúceho a prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.sevt.sk je objednávka zaslaná predávajúcemu.

Na vystavenie objednávky vo veľkoobchodných cenách (v prípade, že kupujúci je podnikateľom) je nutné zaregistrovať sa a v registračnom formulári uviesť aj povinné údaje IČO a DIČ.

3.2. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky na spracovanie v elektronickom systéme predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Odoslaním potvrdenia doručenia objednávky ešte nevzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Účelom odoslania potvrdenia doručenia objednávky je informovanie kupujúceho o tom, že predávajúci prijal objednávku kupujúceho.

3.3. Po prijatí objednávky kupujúceho preverí predávajúci dostupnosť požadovaného tovaru na svojich skladoch. V prípade, že požadovaný tovar nebude na sklade predávajúceho, alebo jeho dodanie kupujúcemu by bolo možné realizovať len v dlhšom než pri tovare uvedenom termíne dodania, alebo v prípade akýchkoľvek iných nejasností alebo nepresností v objednávke, informuje predávajúci kupujúceho o takejto skutočnosti formou emailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci a predávajúci dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci je povinný skontrolovať správnosť podnikateľských identifikačných údajov, a to konkrétne údaj o IČO a údaj o DIČ kupujúceho podnikateľa. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne údajov kupujúceho podnikateľa uvedených v objednávke bude predávajúci kontaktovať kupujúceho, a to formou e-mailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci a predávajúci dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.  

3.4. Zobrazenie tovarov v eshope predávajúceho nemusí presne zodpovedať skutočnému vyhotoveniu tovarov, a to predovšetkým pokiaľ ide o farebnosť ponúkaných tovarov. Farebné zobrazenie ponúkaných tovarov môže byť ovplyvnené aj kvalitou používaného monitora alebo iného koncového zariadenia kupujúceho.  

3.5. V prípade, že pri tovaroch je v názve alebo v popise uvádzaná informácia, že sú dodávané ako mix farieb alebo mix dizajnov znamená to, že tieto tovary nie je možné v rámci automatizovaného skladu dodávať ako konkrétnu farbu alebo konkrétny dizajn, hoci to kupujúci uvedie do poznámky v objednávke. Tieto tovary majú obvykle rovnaký EAN (čiarový kód) a pri automatickom vyskladňovaní podľa EAN nie je možné akékoľvek rozlišovanie medzi jednotlivými farbami a/alebo dizajnami ponúkaných tovarov. Kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie a potvrdzuje, že zaslaním objednávky na tovar s označením mix farieb alebo mix dizajnov nemá nárok na konkrétnu farbu a/alebo konkrétny dizajn ponúkaného tovaru.

3.6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP, a že s ich obsahom súhlasí.

IV. Ceny tovaru, cenníky a ich platnosť

4.1. Každý tovar alebo služba, ktorú predávajúci ponúka na e-shope má zobrazenú cenu. Podľa toho, či je kupujúcim podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ, sa kupujúcemu zobrazujú buď maloobchodné ceny s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) alebo veľkoobchodné ceny bez DPH.

V prípade, že kupujúcim je – fyzická osoba – nepodnikateľ, kupujúcemu sa pri jednotlivých tovaroch alebo službách zobrazujú ceny vrátane DPH podľa  právnych predpisov Slovenskej republiky platných a účinných v čase odoslania objednávky.

V prípade, že kupujúcim je – podnikateľ, kupujúcemu sa pri jednotlivých tovaroch alebo službách zobrazujú veľkoobchodné ceny bez DPH. Suma DPH podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky sa zobrazuje až v rámci tzv. nákupného košíka v rámci zhrnutia objednávky kupujúceho.

4.2. Ceny zobrazované pri tovaroch nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Tieto sú uvádzané až v rámci nákupného košíka a ich výška sa odvíja od spôsobu dopravy, ktorý si vybral kupujúci.

4.3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ku všetkým objednávkam tovarov alebo služieb v celkovej hodnote 9 € s DPH a menej mu bude automaticky účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,30 € s DPH. Manipulačný poplatok bude ako samostatná položka zobrazený v nákupnom košíku kupujúceho.

4.4. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý sa už v rámci danej cenovej akcie v momente odoslania objednávky kupujúceho nenachádza na sklade predávajúceho, informuje predávajúci o takejto skutočnosti kupujúceho, a to formou emailovej správy alebo telefonicky. Kupujúci v takom prípade nemá právo na dodanie tovaru v akciovej cene.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovarov a služieb ponúkaných na e-shope. Zmena ceny sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo služieb.

4.6. V prípade, že cena tovaru uvedená na eshope je zjavne chybná (tzn. že cena je zjavne neodôvodnene nízka a/alebo zjavne nezodpovedá cene obdobných tovarov), má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim.

Chybne zobrazená cena je napríklad cena s rádovo posunutou desatinnou čiarkou; cena, ktorej chýba alebo má navyše číslice. Toto ustanovenie VOP sa vzťahuje aj na tovar ponúkaný v akciových cenách.

V prípade, že predávajúci zistí chybu vo výške ceny tovaru uvedenej na eshope po doručení objednávky kupujúceho ale ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy, informuje predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti formou emailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci a predávajúci dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

V. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zo svojich skladov podľa dohody s kupujúcim.

5.2. Súčasťou dodávky tovaru sú sprievodné doklady.

5.3. Pri každom tovare uvádza predávajúci informáciu o tom, či je tovar dostupný na centrálnom sklade alebo sa jedná o tovar na objednávku, informáciu o dostupnosti tovaru v kamenných predajniach a o termíne expedície. Táto informácia je však iba orientačná, pričom skutočná doba expedície a dodania tovaru sa môže v čase meniť. Obvyklá doba expedície tovaru je 2 až 14 pracovných dní a závisí od dostupnosti tovarov na skladoch predávajúceho alebo dodávateľa v danom čase. V prípade, že expedícia tovarov nie je možná v uvedenej obvyklej lehote, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti telefonicky alebo e-mailom informovať.  Až následne sa kupujúci a predávajúci dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

5.4. Tovar je kupujúcemu doručený:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • ako balík na poštu, ktorú kupujúci určil
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho 
 • ako balík na výdajnom mieste Packeta (Zásielkovňa), ktorú si kupujúci určil

5.5. Voľbu spôsobu dodania vykoná kupujúci v rámci procesu objednávania tovaru..

5.6. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení o doručení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko vzniku škody na tovare v priebehu dopravy tovaru a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.7. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom otvorení zásielky nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

5.9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

5.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie tovaru., najskôr však prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a/alebo straty tovaru  prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. 

5.11. Spôsob dopravy a cena za dopravu 

Kupujúci si pri vytváraní objednávky v e-shope zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov doručenia zásielky, ktoré sú nasledovne spoplatnené:

 • Osobné vyzdvihnutie v predajniach  na celom území SR: 1,80 € s DPH  –  platba v hotovosti na pokladni, platba kartou na pokladni, prípadne platba vopred na proforma faktúru. Tovar si kupujúci musí vyzdvihnúť v lehote do 14 dní od doručenia informácie že svoju objednávku má nachystanú k odberu. Po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu. Kupujúci je povinný následne požiadať predávajúceho o opakovanú expedíciu a doručenie tovaru. Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie poplatku vo výške 5,00 EUR bez DPH. 
 • Balík na výdajné miesto Packeta (Zásielkovňa): do 5 kg: 3,12 € s DPH; + 1,20 € s DPH v prípade platby na dobierku
 • Balík na adresu zasielaný kuriérskou spoločnosťou SPS: do 5 kg: 6,00 € s DPH; do 10 kg: 6,60 € s DPH; do 20 kg: 7,80 € s DPH; do 30 kg: 9,00 €; + 1,20 € s DPH v prípade platby  na dobierku.
 • Balík na adresu zasielaný kuriérom Slovenskej pošty: do 5 kg: 4,80 € s DPH; do 10 kg: 6,00 € s DPH; do 20 kg: 7,80 € s DPH; do 30 kg: 10,20 € s DPH; + 1,20 € s DPH v prípade platby na dobierku.
 • Balík do BalíkoBOXu: do 5 kg: 3,60 € s DPH; do 10 kg: 4,80 € s DPH; do 15 kg: 6,00 € s DPH; + 1,20 € s DPH v prípade platby na dobierku.
 • Balík na poštu: do 5 kg: 3,60 € s DPH; do 10 kg: 4,80 € s DPH; do 15 kg: 6,00 € s DPH; + 1,20 € s DPH v prípade platby na dobierku.

Všetky objednávky v celkovej hodnote nad 90 € s DPH majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo.

Objednávky s požadovaným miestom doručenia mimo Slovenskej republiky je možné doručiť iba kuriérom. Cenu za dopravu pri objednávkach s miestom doručenia mimo Slovenskej republiky vypočíta predávajúci na základe aktuálneho cenníka prepravcu - podľa hmotnosti zásielky a miesta doručenia, do ktorého sa majú tovary doručiť. Predávajúci vypočíta takúto cenu dopravy po doručení objednávky kupujúceho, pričom informuje kupujúceho o takejto cene dopravy formou emailovej správy alebo telefonicky. Až následne sa kupujúci a predávajúci dohodnú na prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy.

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby. Kupujúci si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov platby:

 • úhrada tovaru pri osobnom vyzdvihnutí na predajniach – kupujúci uhradí kúpnu cenu na zvolenej predajni v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu 
 • platba na základe zálohovej faktúry – pri platbe vopred bude kupujúcemu zaslaná proforma faktúra s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť pri realizácii bankového prevodu
 • platba na dobierku – kupujúci uhradí kúpnu cenu a poplatok za dobierku poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti až pri doručení tovaru. Možnosť platiť dobierku platobnou kartou závisí od možností poštového doručovateľa alebo prepravcu. V prípade, že kupujúci požaduje doklad o zaplatení, tento si musí pýtať od poštového doručovateľa alebo prepravcu. Predávajúci vystavuje a prikladá k dodávanému tovaru dodací list a daňový doklad – faktúru.
 • platba platobnou kartou online – platba prostredníctvom platobného portálu prevádzkovaného bankou.  

6.2. Cena za tovary a služby je splatná do dátumu, ktorý je uvedený na daňovom doklade predávajúceho.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

6.4. Na e-shope predávajúceho nie je možné platiť darčekovými poukážkami, ktoré vydáva predávajúci. Darčekové poukážky je možné uplatniť si iba pri nákupoch v kamenných predajniach predávajúceho.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

7.2. Bod 7.2. až bod 7.10. tohto článku VII. VOP sa vzťahuje len na kupujúcich - fyzické osoby, ktoré sú nepodnikateľmi. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

7.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č.102/2014 Z.z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára (stiahnuť tu: poučenie a formulár), ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho, alebo oň môže kupujúci požiadať na jednotlivých odberných miestach.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar spolu s kompletným príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu skladu predávajúceho: ŠEVT a.s., P3 Logistic Parks, Senecká cesta 2/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

7.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo v hotovosti pri osobnom vrátení tovaru v danej predajni, na ktorej bol zakúpený.

7.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

7.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

VIII. Práva zo zodpovednosti za chyby a záruky za akosť

8.1. Kupujúcim – nepodnikateľom (spotrebiteľom) a kupujúcim podnikateľom poskytuje predávajúci záruku za akosť tovaru za podmienok uvedených v reklamačnom poriadku.

8.2. V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z e-shopu www.sevt.sk alebo elektronického katalógu ŠEVT a.s. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre registrovaných zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu www.sevt.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými je ŠEVT a.s. v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi ŠEVT a.s. a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi ŠEVT a. s. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.12.2020. ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

X. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3