Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies

 

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom: Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 331 131, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 464/B (ďalej len „ ŠEVT“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti ŠEVT a e-shopu spoločnosti ŠEVT.

2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ŠEVT zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti ŠEVT. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti ŠEVT.

3. Spoločnosť ŠEVT má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

 

I. Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

 • v súvislosti s využívaním Elektronických obchodov prevádzkovaných spoločnosťou ŠEVT,
 • pri registrovaní zákazníkov do vernostného programu ŠEVT ZÁKAZNÍCKA KARTA,
 • v súvislosti s využívaním našej online aplikácie ŠEVT KARTA,
 • pri poskytovaní ďalších služieb našim zákazníkom.

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • údaje o vyhľadávaní na internete,
 • história objednávok,
 • lokalizácia,
 • údaj o koncovom zariadení,
 • údaje o sociálnych médiách.

 

II. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť ŠEVT s jej zákazníkom,
 • využívanie vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti ŠEVT a službách, ktoré im spoločnosť ŠEVT poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti ŠEVT (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť ŠEVT z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

 

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť ŠEVT

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti ŠEVT (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou ŠEVT a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja,
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

 

IV. Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť ŠEVT po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou ŠEVT a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. Počas doby využívania vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií.
 3. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti ŠEVT súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť ŠEVT jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 4. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 5. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti ŠEVT neopustia územie členských štátov Európskej únie.

 

V. Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti ŠEVT môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti ŠEVT. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom používateľov aplikácie môžu mať prístup nasledujúce subjekty – poskytovatelia IT služieb, zabezpečenia prevádzky systémov a vývoj aplikácie:
  • SWAN, a.s., Bratislava
  • ARTIO s.r.o., Ostrava – Vítkovice, Česká Republika
  • ANDA, s.r.o., Bratislava
 3. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť ŠEVT môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti ŠEVT voči oprávnenej osobe..

 

VI. Práva zákazníkov spoločnosti ŠEVT

 1. Zákazníci spoločnosti ŠEVT majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti ŠEVT vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ŠEVT),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť ŠEVT nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť ŠEVT o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou ŠEVT),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť ŠEVT o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť ŠEVT preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť ŠEVT spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť ŠEVT, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť ŠEVT požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 2. Zákazníci spoločnosti ŠEVT majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti ŠEVT za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 821 09, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@sevt.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť ŠEVT prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 3. V prípade, že zákazníci spoločnosti ŠEVT majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov ( dataprotection.gov.sk).

 

VII. Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť ŠEVT využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť ŠEVT osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti ŠEVT udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť ŠEVT spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

 

VIII. Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok spoločnosti ŠEVT a.s. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť ŠEVT, a.s. ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti ŠEVT, a.s.
 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť ŠEVT, a.s. na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti ŠEVT, a.s. manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 6. Spoločnosť ŠEVT, a.s. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

 

IX. Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť ŠEVT elektronicky na emailovú adresu: info@sevt.sk alebo písomne na adrese: Plynárenská 6, Bratislava 821 09.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov ( www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti ŠEVT, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.