Žiacka knižka

V školskom roku 2022/2023 vyhlasuje spoločnosť ŠEVT a.s. 22. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ

Grafický návrh obálky žiackej knižky

Tu si môžete stiahnuť plagáty súťaže vo formáte A4 alebo A3.

Žiaci si môžu vybrať z troch tém:

 1. Ako vidím ideálny svet, život v mieri bez vojen,
 2. Šetrím prírodu,
 3. ...alebo si zvolia inú tému podľa vlastného výberu.

Prosíme nekreslit' návrhy na počítači.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

 1. Kategória: žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ – budú vybraté 2 víťazné motívy
 2. Kategória: žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ – budú vybraté 2 víťazné motívy
 3. Kategória: žiaci ZUŠ – budú vybraté 2 víťazné motívy

Vyhodnotenie:

Zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 60 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky. 60 návrhov bude zverejnených na sociálnej sieti Facebook, na stránke organizátora súťaže: https://www.facebook.com/sevtpapiernictvo/

Hlasovaním cez FB bude môcť verejnosť vybrať najkrajší návrh z každej kategórie – víťaz verejnosti. Odborná porota zo ŠEVT -u vyberie tiež víťaza z každej kategórie – cena odbornej poroty.

Šiesti finalisti, autori prác – víťazi, budú odmenení darčekom a diplomom od spoločnosti ŠEVT a. s. a ich meno a škola budú uvedené na žiackej knižke pre školský rok 2024/2025.
3 školy, ktoré navštevujú víťazi vybraní odbornou porotou, získajú kancelárske potreby v hodnote 200 € s DPH podľa vlastného výberu.

Propozície súťaže

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.Sevt Ziacka Knizka A4 A5
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo, nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie o kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov a podobne.
 • V prípade, že návrh bude orientovaný na výšku, po zmenšení sa vloží na vrchnú obálku, prípadne sa zopakuje na zadnej strane žiackej knižky.

Postup

 • Prvé kolo súťaže prebehne v školách.
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré na zadnej strane označí:
  • INICIÁLAMI ŽIAKA
  • PORADOVÝM ČÍSLOM
  • NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č.6, 800 00 Štrba)
 • Vybrané 3 najlepšie návrhy zašle škola na adresu organizátora súťaže najneskôr do 30. marca 2023.

Adresa organizátora, na ktorú treba zaslať grafický návrh:
ŠEVT a.s., Myhive Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, označenie „Súťaž“.

Výkresy do súťaže môžete posielať už teraz!

Vyhodnotenie

Škola zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka, aby mohli byť návrhy následne poslané školou do súťaže. (prosím, neposielať súhlasy do ŠEVT - u).

 • Organizátor súťaže po vyhodnotení návrhov a zostavení poradia bude kontaktovať iba tie školy, z ktorých zaslané návrhy sa stali 6-timi finalistami.
 • Do týchto škôl spoločnosť ŠEVT a. s. zašle darčeky pre finalistov, pričom odovzdanie darčekov konkrétnym autorom kresieb zabezpečí škola.
 • Spoločnosť ŠEVT a. s. taktiež zašle kancelárske potreby v hodnote 200 EUR s DPH na adresu škôl, z ktorých boli zaslané 3 víťazné návrhy vybrané odbornou komisiou.
 • Nakoľko pri tlači obalu žiackej knižky je na zadnej strane uvedené meno a priezvisko autora kresby a škola, ktorú žiak navštevuje, tiež sú zverejnené práce na webe organizátora, bude potrebné, aby školy, z ktorých sú 6-ti finalisti, so zákonnými zástupcami zabezpečili:
  1. súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane zverejnenia osobných údajov autora víťazného návrhu na zadnej strane obalu žiackej knižky.
  2. dohodu o vysporiadaní autorských práv s tým, že ŠEVT a. s. môže grafický návrh na obálku žiackej knižky použiť bez obmedzenia (Vypracovaný návrh Licenčnej zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT a. s. na adresu 6-tich škôl, z ktorých boli zaslané víťazné kresby finalistov.)
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu. Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov a neuzavretie dohody o vysporiadaní autorských práv je dôvodom na vyradenie návrhu zo súťaže. V takomto prípade organizátor súťaže určí spomedzi finalistov iného víťaza. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.
 • Výtvarné práce sa vracajú iba na vyžiadanie autorovi práce, resp. jeho zákonnému zástupcovi.
  Vzniknuté náklady pri vrátení práce, t. j. poplatky za poštovné, resp. náklady na dopravu
  znáša autor výtvarnej práce. Všetky nevyzdvihnuté práce bude vyhlasovateľ súťaže archivovať minimálne po dobu jedného roku.