Oslavujete ukončenie štúdia na strednej škole? A čo bude ďalej. Absolvent strednej školy stojí na križovatke rôznych možností. Jediné, čo musí naozaj vyriešiť je zdravotné poistenie. To musí byť zaplatené za každý deň v roku. Záväzky voči Sociálnej poisťovni vzniknú, ak sa absolvent strednej školy zamestná alebo si založí živnosť.

Vysoká škola

Prvá, priamočiara a pre mnohých študentov vysnívaná cesta je pokračovanie štúdia na vysokej škole. Vtedy nemá študent žiadne povinnosti. Ostáva poistencom štátu, ktorý za neho platí zdravotné poistenie.

Úrad práce

Mnohých absolventov stredných škôl neprijmú na vysokú školu alebo nechcú pokračovať v ďalšom štúdiu.

Absolvent strednej školy je považovaný za študenta do 31. augusta daného roku, dovtedy platí za neho zdravotné poistenie štát a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus. Samozrejme len za predpokladu, že si absolvent nevyberie inú cestu. Ak sa rozhodne zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí tak urobiť do 7 kalendárnych dní. Záleží iba na ňom či sa zaeviduje hneď po ukončení štúdia, alebo až po 31. auguste. Ak sa zaeviduje pred 31. augustom, rodičia strácajú nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus.

Samoplatca

Zaevidovať sa na úrade práce nie je pre absolventa strednej školy povinné. Môže zostať aj dobrovoľne nezamestnaný. Vtedy si musí sám platiť zdravotné poistenie. Svoje rozhodnutie byť samoplatiteľom musí zdravotnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní.

Zamestnanec

Ak absolvent strednej školy ide zo školy priamo do zamestnania, povinnosť platiť za neho odvody do  zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne má zamestnávateľ. Absolvent sa už o nič nestará. Ak ide absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru. Zdravotné poistenie mu vznikne v štáte, v ktorom má uzatvorenú pracovnú zmluvu.

SZČO

Absolvent strednej školy sa môže rozhodnúť aj pre vlastnú cestu a začať podnikať. To, že sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) musí najneskôr do ôsmich dní nahlásiť zdravotnej poisťovni. Ďalšou povinnosťou je zaregistrovať sa na daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom začal podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká až 1. júla nasledujúceho roka. Aj tu je lehota osem dní.

V prípade, ak má absolvent strednej školy občiansky preukaz s čipom a aktivovanú elektronickú schránku, komunikuje s úradmi cez portál Slovensko.sk.

Pozor! Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná posledná štátna záverečná skúška. Ale ak absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa (napr. magister, inžinier a pod.) pokračuje a zapíše sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou, je poistencom štátu aj v období prázdnin.

Ak sa absolvent vysokej školy rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť o zaradenie do evidencie získa absolvent priamo na úrade. Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak  požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Pred nástupom do práce  nezabudnite na príslušné tlačivá. Nakúpite v predajni Ševt papiernictvo alebo v eshope www.sevt.sk.