Jesenné upratovanie – buďme príkladom pre naše deti

23. októbra 2017

Jesenné upratovanie – buďme príkladom pre naše deti
23. októbra 2017 Jana Lauková

Ak by sme si to zjednodušili a zovšeobecnili, tvorba odpadu je výsledkom každej činnosti človeka. Nech by sme sa akokoľvek snažili existovať bezodpadovo, v celkovej existencii človeka to jednoducho nie je možné. Aj keď v zahraničí sa stáva trendom tzv. Zero Waste –nulový odpad – odpadu sa na všetkých úrovniach ľudskej existencie nevyhneme. Môžeme sa usilovať len o čo najmenšiu produkciu odpadu, maximálnu recykláciu a o to, aby sme sa správali zodpovedne a nezaťažovali prírodné prostredie látkami, ktoré jednoducho sama príroda zlikvidovať nedokáže.

Čo vieme spraviť hneď?

Jednorazové igelitové tašky môžeme nahradiť vlastnými textilnými, igelitové vrecká na pečivo či zeleninu svojimi doma ušitými vrecúškami a jednorazové obaly na potraviny opakovateľne použiteľnými obedármi. Dokonca môžeme kompostovať, a to aj vo víkendovej záhradke.

Väčšina ľudí dnes žije v mestách. Je dokázané, že koncentrácia ľudí do komunít a spoločenstiev tvorbu odpadu zvyšuje. Malé usadlosti alebo dedinky si s odpadom vždy dokázali poradiť lepšie ako dnešné veľkomestá. Už od samotného vzniku miest sa ľudia snažili o odstránenie odpadu mimo obydlí a o jeho likvidáciu. V historických štádiách miest, keď sa toto zanedbalo a úroveň mestskej hygieny klesla, automaticky stúpala chorobnosť, ktorá narastala do epidemických rozmerov. Preto vznikali predpisy a usmernenia na udržanie čistoty v mestách.

Dnešné mestá vytvárajú prepracovanú štruktúru nadväzujúcich činností, ktoré odpad zneškodňujú. Dokonca i štát sa snaží legislatívou usmerniť nakladanie s odpadom. A predsa z prieskumov vyplýva, že odpad sa viac triedi v menších obciach a dedinách, teda tam, kde na seba obyvatelia navzájom viac dozerajú, kde je predsa len menšia anonymita.

Správna likvidácia a triedenie odpadu

Jednoznačne sa odpad v mestách začína produkovať na úrovni bytov a samotných ľudí. Ak obyvatelia miest nemajú potrebnú disciplínu a sebakontrolu, samosprávy miest môžu rozmiestňovať akékoľvek množstvá kontajnerov, triediacich kontajnerov či ponúkať odvoz technického odpadu. A pritom telefonát na technické služby mesta so žiadosťou o pristavenie kontajnera na stavebný odpad pri prestavbe bytu nezaberie viac ako 15 minút. Triediace kontajnery sa nachádzajú prakticky pri každej bytovke a odpad triedia aj dediny.

Pretože správna likvidácia je nielen povinnosťou obyvateľov miest, ale aj ich právom. Z poplatku, ktorý občania platia samospráve obce či mesta, financujú samosprávy zberné nádoby na separovaný odpad, kontajnery, pravidelný zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu. Z tohto poplatku sa uhrádza aj nepravidelný odvoz odpadu, a to najmä pri rekonštrukciách alebo sezónnych upratovaniach verejných priestorov. Práve tu sa ponúka priestor pre občanov samotných, aby sa do likvidácie nežiaduceho odpadu zapojili – nielen triedením a dodržiavaním pravidiel o umiestňovaní odpadu, ale aj účasťou na jarnom alebo jesennom upratovaní miest a obcí.

Čo vieme spraviť pre naše okolie?

Každé mesto si určuje plán spoločného upratovania a je na každom obyvateľovi mesta, do akej miery sa zapojí. Každému z nás predsa záleží na tom, v akom prostredí sa pohybuje a v akom vyrastajú jeho deti či vnúčatá. A každý z nás môže deťom i vnúčatám ísť príkladom.

Sevt Jesenne Upratovanie17Zo štatistík vyplýva, že odpad najviac triedia ženy vo veku 25 – 45 rokov, čiže mamičky a babičky. Práve ony majú najväčší vplyv na deti, a teda aj na ich „odpadovú“ disciplínu. Je pozitívom, ak deti vidia komunitu, v ktorej žijú, ako spolupracuje a snaží sa udržiavať svoje okolie čisté a upratané. Už tie najmenšie deti môžu pomôcť s metličkou a odpadkovým košom pri upratovaní vchodu či chodby. To, čo je pre ne zatiaľ hrou a časom spoločne stráveným s rodičom, si tak vžijú ako normálnu a potrebnú činnosť. Deti kopírujú naše správanie, a preto je vhodné ukázať im, prečo a kam odnášať odpad, vysvetliť, akým spôsobom ho likvidovať, ako upozorňovať pubertiakov odhadzujúcich papiere či plechovky na trávnik či chodník.

Preto je lepšie vziať deti na spoločnú jesennú či jarnú brigádu, dať im do rúk zberače na odpadky a vrecia a spoločne s nimi pomôcť vyčistiť hoci len najbližšie okolie bytovky. Našťastie, takéto upratovanie robia aj školy, ale príklad otca či mamy je stále významnejší ako príkaz od učiteľa.

Strážme si čistotu nášho okolia

Možno aj vďaka takémuto prístupu docielime, že nebudú vznikať čierne skládky, ktoré sú veľkým problémom miest a obcí. Podľa odhadov je na Slovensku viac ako dvetisíc veľkých nepovolených smetísk, t. j. dvetisíc zničených a špinavých miest neurčených na koncentráciu odpadu. Tieto smetiská sa mnohokrát nachádzajú na okrajoch lesov či polí, neďaleko riek, alebo dokonca turistických centier, čiže miest, kde by sme radšej trávili svoj voľný čas v príjemnom prostredí, nie medzi hmyzom na smetisku.

Dnes je takmer nemožné určiť pôvodcov takýchto skládok. Náklady na likvidáciu skládok sú nákladmi obcí a miest, v katastri ktorých sú skládky uvedené, teda aj z nášho vrecka. Mestská polícia síce dohliada na verejný poriadok, no nechodí po okolí mesta a nestráži každého, kto sa pokúša zbaviť odpadu čo najjednoduchšie. V mestách sa vytvárajú dobrovoľné skupiny ľudí, ktoré sa snažia tieto skládky likvidovať.

Najlepšie by však bolo, ak by vôbec nevznikali. Určite by každý z nás radšej videl peniaze z rozpočtu obce či mesta investované do skrášľovania spoločných priestorov, údržby chodníkov a verejných komunikácií, parkov, zelene či fontán ako do likvidácie toho, čo ani nemuselo vzniknúť.

A vlastne tu je priestor, ako začať úplne od začiatku, od našich detí. Veď stačí tak málo – ísť príkladom.

Spomenuté produkty v článku nájdete v predajniach Ševt papiernictvo alebo na eshope www.sevtprerodinu.sk.

Komentáre (0)

Komentovať článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*