Objednávka predplatného First News

Archívne čísla novín z ročníka 2017/2018 a 2018/2019 si môžete za zvýhodnenú cenu objednať tu.
Predchádzajúce čísla novín z ročníka 2019/2020 nájdete tu.

Momentálne nie je možné objednať predplatné na ďalšie obdobie.
V prípade otázok nás kontaktujte na firstnews@sevt.sk.

Ďakujeme.
Tím Ševt a.s.

Poštovné a balné

Výška poštovného a balného závisí od množstva kusov, ktoré sa nachádzajú v jednej poštovej zásielke. Ceny za jednu zásielku (doručenie v rámci Slovenskej republiky) zobrazuje táto tabuľka:

Počet kusov v zásielke

Cena s DPH

1

0,75 €

2 - 5

1,40 €

6 - 9

1,80 €

10 - 19

2,50 €

20 a viac

3,00 €

Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty. Zákazníkov o výške poštovného informujeme e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením registračného formulára dávam spoločnosti ŠEVT a.s., IČO 3133113, sídlo Plynárenská 6 821 09 Bratislava, Slovenská republika ako prevádzkovateľovi a spoločnosti SWAN, a.s., IČO 35680202, Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov pre účely zasielania tovaru, pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu info@sevt.sk.

Ďalej som bol oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasledujúcich zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov .

Vybraté ustanovenia zo zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 28
Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29
Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
 3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30
Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.


15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17) § 116 Občianskeho zákonníka.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné a platobné podmienky pre časopisy vydavateľstva Ševt a. s.

I. Úvodná časť

 1. Tieto Všeobecné obchodné a platobné podmienky pre časopisy (ďalej iba „všeobecné podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predplatiteľmi a spoločnosťou Ševt a. s., so sídlom Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 331 131, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 464/B (ďalej iba „distribútor“) uzatvorené medzi distribútorom a predplatiteľmi prostredníctvom internetového obchodu distribútora na internetových stránkach https://www.sevt.sk/firstnews. Každý takýto zmluvný vzťah sa chápe ako „zmluva o predplatnom.“
 2. Predplatiteľom sa rozumie osoba, ktorá uzatvorila s distribútorom zmluvu o predplatnom na periodikum vydavateľstva FIRST NEWS (ďalej len „periodikum“).
 3. Zmluva o predplatnom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník), ak sú naplnené podmienky § 261 Obchodného zákonníka, v ostatných prípadoch zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Tieto všeobecné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o predplatnom sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predplatnom. V prípade, že distribútor a predplatiteľ uzatvoria písomnú zmluvu o predplatnom, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných podmienok, budú ustanovenia takejto zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
 5. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami.

II. Objednávka

 1. Predplatiteľ si objednáva periodikum, a teda podáva distribútorovi návrh na uzavretie zmluvy o predplatnom prostredníctvom obchodného systému distribútora na internetovej stránke www.sevt.sk/firstnews kliknutím na tlačidlo „Objednávka predplatného“ a vyplnením objednávky v troch krokoch:
 • krok 1 je informácia o cene a nákladoch spojených s dodaním periodika (poštovné a balné), predplatiteľ vyplní počet kusov predplatného periodika,
 • krok 2 vyplní predplatiteľ kontaktné údaje a fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia adresa,
 • krok 3 je odoslanie záväznej objednávky, ktorému predchádza súhlas so spracovaním osobných údajov a všeobecnými obchodnými podmienkami.
 1. Zmluva o predplatnom vzniká potvrdením prijatia objednávky predplatiteľovi, ktoré je zaslané distribútorom predplatiteľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie predplatiteľ v objednávke.
 2. Pri každej objednávke musí predplatiteľ uviesť meno a priezvisko (kontaktná osoba), pracovnú pozíciu, názov školy/ organizácie, e-mail, mobil, fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia adresa; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, počet kusov predplatného periodika. Ak nie je objednávka úplná, nepovažuje sa za platne uskutočnenú, distribútor je však podľa svojho uváženia oprávnený akceptovať aj neúplné objednávky.
 3. Vydavateľ nie je povinný akceptovať objednávku a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, informovať. Predplatiteľ berie na vedomie, že vydávateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu o predplatnom obzvlášť s osobami, ktoré už predtým porušili svoje povinnosti voči distribútorovi.
 4. Distribútor jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky predplatiteľa, ktorý je spotrebiteľom, podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.

III. Doručovanie a preberanie periodika

 1. Po zaplatení ceny predplatného bude predplatiteľovi odoslané najbližšie možné vydanie periodika. Ďalšie čísla periodika budú predplatiteľovi doručované 1 x mesačne počas daného školského roka. Každé vydanie periodika bude predplatiteľovi doručené najneskôr do 15 kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pre ktorý sa periodikum vydáva.
 2. Predplatiteľ sa zaväzuje prevziať periodikum v dohodnutom termíne na adrese dodania uvedenej na objednávke.
 3. Výtlačok periodika sa považuje za doručený jeho vložením do poštovej schránky alebo osobným prevzatím poverenou osobou. Predplatiteľ je povinný zaistiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobiehajúcimi psami a pod.) alebo musí zaistiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov periodika. Schránka musí byť riadne označená názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku periodika tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Distribútor nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov periodika, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete.
 4. Distribútor nezodpovedá za neskoré doručenie v prípade, kedy oneskorenie v doručení distribútor nezavinil, najmä v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
 5. Nebezpečenstvo škody na doručovanom periodiku prechádza na predplatiteľa momentom, kedy sa výtlačok periodika považuje za doručený podľa čl. III ods. 3 všeobecných podmienok. Predplatiteľ nadobúda vlastnícke právo k periodiku až uhradením plnej ceny a ďalších poplatkov v zmysle čl. IV všeobecných podmienok.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Cena predplatného periodika (ďalej len „cena predplatného“), ako aj ďalších súvisiacich služieb je uvedená na internetovej stránke https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/. Distribútor si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť jednotlivé ceny. Zmena ceny sa nevzťahuje na zmluvy o predplatnom uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu akéhokoľvek počtu výtlačkov periodika. Jednotlivé aktuálne platné ceny je distribútor povinný vždy uvádzať na internetovej stránke https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/, alebo v špeciálnej marketingovej akcii distribútora adresovanej predplatiteľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na internetovej stránke https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/,  pokiaľ je to pre predplatiteľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.
 2. Cena predplatného zahŕňa celkovo desať výtlačkov periodika vydaného v priebehu jedného školského roku v prípade, že predplatiteľ si objedná do termínu uvedeného na internetovej stránke https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/ a zaplatí cenu predplatného v stanovenej lehote. Cena predplatného je na internetovej stránke www.sevt.sk/firstnews-objednavka/ uvádzaná vrátane DPH. K cene predplatného sa následne pri objednávke pripočítava poštovné a balné v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a prípadné zľavy, na ktoré vznikne predplatiteľovi nárok (množstevné, špeciálne marketingové, vernostné, a pod.).
 3. Konečná cena objednaného periodika vrátane DPH, poštovného a balného sa zobrazí predplatiteľovi pri online nákupe cez objednávkový formulár https://www.sevt.sk/firstnews-objednavka/. Po potvrdení objednávky predplatiteľ obdrží od distribútora e-mail s celkovým súhrnom objednávky a konečnou cenou.
 4. Distribútor vystaví predplatiteľovi zálohovú faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Iné podmienky splatnosti zálohovej faktúry môžu byť dohodnuté na základe písomnej žiadosti predplatiteľa doručenej distribútorovi poštou alebo e – mailom, a to len po ich písomnom potvrdení zo strany distribútora. Predplatiteľ je povinný uhradiť platbu za predplatné periodika na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo na základe úhrady cez poštovú poukážku. Po zaplatení zálohovej faktúry zašle distribútor predplatiteľovi konečnú faktúru ako daňový doklad.
 5. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania čiastky v prospech účtu distribútora.
 6. Ak vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácie, zníženia počtu pôvodne objednaných kusov, ukončenia zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom a pod.), povinnosť distribútora vrátiť predplatiteľovi cenu za predplatné alebo jej časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví distribútor daňový doklad – dobropis), môže distribútor započítať voči tomuto svojmu záväzku akúkoľvek svoju pohľadávku voči predplatiteľovi.
 7. Distribútorovi patria v prípade omeškania sa predplatiteľa s platbou úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, v prípade spotrebiteľov v zákonnej výške.
 8. V prípade, že si predplatiteľ objedná periodikum až v priebehu školského roku a zaplatí cenu predplatného až v priebehu školského roku, je predplatiteľ povinný zaplatiť alikvótnu cenu predplatného a distribútor je povinný mu dodať najbližšie možné vydanie periodika a nasledujúce vydania periodika, ktoré budú vydané do konca školského roku, v ktorom si predplatiteľ periodikum objednal a zaplatil cenu predplatného. Predplatiteľ nemá v takom prípade nárok na dodanie tých vydaní periodika, ktoré boli vydané do dňa zaplatenia ceny predplatného predplatiteľom za daný školský rok.

V. Reklamácia

 1. Ak distribútor nedoručí periodikum riadne a včas, má predplatiteľ právo uplatniť reklamáciu u distribútora. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča predplatiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu – distribútorovi, že daná zásielka nebola dodaná, alebo bola dodaná poškodená.
 2. Pri uplatnení reklamácie je predplatiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter reklamácie umožňuje) reklamované periodikum čisté, mechanicky nepoškodené, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení ceny distribútorovi. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením periodika alebo používaním periodika v nevhodných podmienkach zo strany predplatiteľa alebo tretích osôb.
 3. V záujme kvalitného a účinného vybavenia reklamácie, je nutné reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa obdržania výtlačku, ktorého sa reklamácia týka. Pre lehoty na reklamácie predplatiteľov – spotrebiteľov platia platné zákonné ustanovenia.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu bude možné, doručí distribútor predplatiteľovi dodatočne bezchybné výtlačky periodika v najbližšom možnom termíne. Ak nebude také dodatočné doručenie možné, vráti distribútor predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné. Distribútor môže týmto spôsobom postupovať aj v prípade sporných reklamácií.
 5. Zákonné práva spotrebiteľov nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady a uplatnenie nárokov z porušenia zmluvy o predplatnom sa pre spotrebiteľov riadi ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka., zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 6. Reklamácie je možné uplatňovať na adrese sídla distribútora.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Na spracúvanie osobných údajov predplatiteľa distribútorom sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Rozsah osobných údajov je daný povinným obsahom objednávky (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa), a v rozsahu potrebnom pre potreby (za účelom) plnenia povinností distribútora zo zmluvy o predplatnom, vrátane súvisiacich vnútorných potrieb distribútora (sledovania a vyhodnocovania hospodárskej činnosti distribútora) a pre účely marketingu realizovaného distribútorom. Údaje budú spracovávané distribútorom (prípadne aj sprostredkovateľom) v elektronickej a inej podobe.
 2. Distribútor si vyhradzuje právo spracúvať údaje predplatiteľa za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, vrátane vymáhania pohľadávok voči predplatiteľovi podľa uváženia distribútora čo najúčinnejším spôsobom a v súlade so zákonom. Predplatiteľ berie na vedomie, že distribútor je oprávnený vymáhaním svojich pohľadávok poveriť tretiu osobu a za účelom vymáhania pohľadávok môže poskytnúť tejto osobe jeho údaje.
 3. Distribútor týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu, ktorý podľa čl. VI ods. 1 všeobecných podmienok poskytol svoje údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona: Predplatiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od distribútora vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého distribútor získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak distribútor spracúva osobné údaje na základe súhlasu predplatiteľa. Právo používateľa na opravu alebo likvidáciu a likvidáciu uvedené vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Obmedzenie distribútor bez zbytočného odkladu písomne oznámi predplatiteľovi a úradu. Predplatiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u distribútora namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. Predplatiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u distribútora kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka predplatiteľa je oprávnená, distribútor je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie predplatiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Predplatiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u distribútora kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu distribútora, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Predplatiteľ má právo žiadať distribútora o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom distribútor je povinný žiadosti predplatiteľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia distribútor informuje predplatiteľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Predplatiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov distribútor vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke predplatiteľa, alebo ak distribútor na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa. Ak predplatiteľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom predplatiteľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis predplatiteľa; kópiu zápisnice je distribútor povinný odovzdať predplatiteľovi; (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa uvedenými spôsobmi a tento je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať distribútorovi bez zbytočného odkladu. Predplatiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak predplatiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak predplatiteľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť o poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania vybaví distribútor bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie predplatiteľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ostatné vyššie uvedené žiadosti vybaví distribútor bezplatne. Distribútor je povinný písomne vybaviť žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
 4. Predplatiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s distribútorom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť distribútorom monitorované, a to výhradne za účelom záznamu transakcií, vnútornej kontroly poskytovaných služieb (zvyšovania ich kvality) a ďalej tiež ochrany práv distribútora. Monitorovaním sa rozumie najmä záznam.
 5. Distribútor sa zaväzuje nepoužívať uvedené údaje za iným ako dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú právne predpisy.
 6. Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom, pokiaľ zákon neukladá inak.

VII. Trvanie a ukončenie zmluvy o predplatnom

 1. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie školského roka, teda na obdobie od 1.9. príslušného kalendárneho roka, do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka, resp. ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy po 31.8. príslušného roka, na obdobie od uzavretia zmluvy o predplatnom do 30.6. nasledujúceho, resp. príslušného kalendárneho roka.
 2. Distribútor je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať. Zmluvný vzťah skončí uplynutím výpovednej doby 1 mesiac začínajúcej prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede predplatiteľovi alebo neskorším dňom určeným distribútorom vo výpovedi. Predplatiteľ nie je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať, okrem prípadu podľa čl. IX ods. 5 všeobecných podmienok.
 3. Predplatiteľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť v prípadoch, v ktorých to stanovuje Obchodný zákonník.
 4. Distribútor je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke alebo neupozornenie na nezrovnalosti v potvrdení objednávky, neoznámenie zmien alebo ich neskoré oznámenie distribútorovi atď.), pokiaľ bude predplatiteľ v omeškaní s úhradou ceny za predplatné po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane poskytovať súčinnosť pri prevzatí periodika (nebude možné periodikum doručovať). Taktiež je distribútor oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť v prípade, ak sa periodikum prestane vydávať bez zavinenia distribútora, resp. ak nebude možné dovážať periodikum ani pri vynaložení primeraného úsilia distribútorom. Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobraté periodiká.
 5. Ostatné zákonné či zmluvné dôvody pre odstúpenie zostávajú nedotknuté.
 6. Výpoveď aj odstúpenie je nutné uskutočniť písomne s podpisom oprávnenej osoby. Distribútor je oprávnený v prípade, ak nedôjde k úhrade dlžnej čiastky ani po doručení upomienky na úhradu nezaplateného záväzku predplatiteľa, uskutočniť zastavenie doručovania periodika s účinkami odstúpenia.
 7. Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo zmluvy o predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane. Pri odstúpení formou uvedenou v čl. VII ods. 6 všeobecných podmienok zaniká zmluvný vzťah v deň, kedy distribútor zastaví doručovanie.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZARS“), má predplatiteľ, ktorý je zároveň spotrebiteľom, právo sa obrátiť na distribútora so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým distribútor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že distribútor porušil jeho práva. Ak distribútor na takúto žiadosť odpovedal zamietavo, alebo ak na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má predplatiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh musí obsahovať informácie a údaje podľa § 12 ods. 3 ZARS a musia byť k nemu priložené prílohy podľa § 12 ods. 4 ZARS.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predplatiteľ je povinný oznámiť distribútorovi bezodkladne každú zmenu v údajoch, ktoré distribútorovi poskytol za účelom poskytovania predplatného (meno / názov, sídlo / miesto podnikania / bydlisko, adresa doručovania, bankový účet atď.) Distribútor sa zaväzuje zmeniť doručovanie periodika v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne.
 2. Úkony a oznámenia predplatiteľa voči distribútorovi a naopak môžu byť uskutočnené písomne a doručované poštou alebo e-mailom, ak nevyplýva z ostatných ustanovení upravujúcich zmluvu o predplatnom povinnosť určitej formy úkonu alebo oznámenia a jeho doručenia (ak nie je dojednaná forma alebo spôsob doručenia dodržaný, je taký úkon alebo oznámenie účinné, len ak preukáže strana, ktorá ho urobila, že sa s ním druhá strana zoznámila, to neplatí pre zmeny a zrušenia zmluvy o predplatnom).
 3. Pre doručovanie písomností distribútorovi platí, že sa uskutočňuje e-mailom alebo doručením poštovej zásielky na adresu sídla distribútora alebo neskôr distribútorom oznámenú predplatiteľovi. Doručovanie písomností predplatiteľovi sa vykonáva na adresu uvedenú v objednávke alebo neskôr v písomnej podobe oznámenú distribútorovi. V prípade predplatiteľov – právnických osôb je možné vždy doručovať písomnosti do sídla uvedeného v obchodnom alebo inom príslušnom registri, v ktorom je predplatiteľ zapísaný.
 4. Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2017 a účinnosť týchto všeobecných podmienok sa stanovuje na dobu neurčitú.
 5. Distribútor je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto všeobecných obchodných podmienok a zmenené všeobecné podmienky zverejniť na svojej internetovej stránke najmenej 30 dní pred ich účinnosťou. Pokiaľ predplatiteľ so zmenou všeobecných podmienok nesúhlasí, je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať ku dňu účinnosti zmeny zaslaním písomnej výpovede distribútorovi tak, aby mu bola doručená najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny.